WORLDWIDE SHIPPING

  • Ru
  • En
  • Pl

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia rozumie się:

1. K.C. – ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2015 r., poz. 4);
2. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. KONTO – oznaczona indywidualna nazwą (loginem) i zabezpieczona hasłem przestrzeń udostępniana Użytkownikowi w ramach Sklepu, po dokonaniu Rejestracji na stronie Sklepu, pozwalająca na korzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności Sklepu, a w szczególności zawarcie Umowy Sprzedaży;
4. KOSZYK– usługa udostępniana Użytkownikom, pozwalająca na magazynowanie i zarządzanie wybranymi Towarami w celu późniejszego ich zakupu;
5. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie;
6. NEWSLETTER – usługa polegająca na dostarczaniu przez Usługodawcę, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej;
7. REGULAMIN – niniejszy regulamin;
8. REJESTRACJA – proces mający na celu utworzenie przez Użytkownika Konta w Sklepie;
9. SKLEP – sklep internetowy www.kazak.com.pl
10. SPRZEDAWCA – Kazak Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 26 43-300 Bielsko-Biała wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000576354 , NIP 6342846157, REGON 362527936
11. TOWAR – rzecz oznaczona co do gatunku, która może być przedmiotem sprzedaży, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
UMOWA SPRZEDAŻY/UMOWA – Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego www.kazak.com.pl
12. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta z Konsumentem bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie;
13. USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługi systemu teleinformatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie Usługobiorcom określonych technicznych rozwiązań jak: założenia i prowadzenia Konta w Sklepie, Newsletter czy też zawarcie Umowy Sprzedaży na odległość;
11. USŁUGODAWCA – Kazak Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 26 43-300 Bielsko-Biała wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000576354 , NIP 6342846157, REGON 362527936 USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług dostępnych w Sklepie;
12. USTAWA – ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Dz.U.2014.827);
13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu.
14. USŁUGODAWCA – Kazak Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 26 43-300 Bielsko-Biała wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000576354 , NIP 6342846157, REGON 362527936 USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług dostępnych w Sklepie;
15. USTAWA – ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Dz.U.2014.827);
16. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu.

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Towar sprzedawany przez Sprzedawcę jest wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz został legalnie wprowadzony na rynek polski.
2. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim przez Użytkowników, Usługobiorców lub Klientów.

§ 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepuusługi elektroniczne polegające na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez stronę internetową, założenia przez Usługobiorcę i prowadzenia przez Usługodawcę indywidualnego Konta w Sklepie oraz otrzymywania za wyraźną Usługobiorcy zgodą informacji handlowych za pośrednictwem Newsletter.
2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawarta jest na czas nieoznaczony.
3. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych w przypadku, gdy Usługobiorca rażąco narusza Regulamin oraz przepisy prawa, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym czy też narusza dobra osobiste innych osób. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług elektronicznych może nastąpić po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń.
5. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług elektronicznych składając odpowiednie oświadczenie woli Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kazakpoland@gmail.com lub pisemnie na adres: bielsko-biala ul. towarowa 26, 43-300
6. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.
7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kazakpoland@gmail.com lub pisemnie na adres: bielsko-biala ul. towarowa 26, 43-300. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

§ 4. REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna, jednakże jest niezbędna w celu utworzenia Konta i zakupu Towaru w Sklepie. Rejestracja izałożenie Konta nie zobowiązuje do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie.
2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swój adres e-mail oraz hasło.
3. Następnie, po wypełnieniu przez Użytkownika wymaganych pól formularza oraz zatwierdzeniu danych, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z linkiem do strony web potwierdzającej utworzenie Konta. Po wejściu przez Użytkownika na podany w e-mailu adres, Konto zostanie utworzone.
4. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację.

§ 5. ZAMÓWIENIA

1. Informacje o Towarach prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.c.. Stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu K.c. złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
3. Wskazane na stronie Sklepu ceny są podane w złotych polskich (euro usd dla zamowienij zagranicznych) i zawierają w sobie należny podatek VAT.
4. Aby zakupić Towar w Sklepie należy, po uprzedniej Rejestracji, zalogować się na swoim indywidualnym Koncie oraz podać dane teleadresowe (tj. imię, nazwisko, ulica wraz z numerem budynku/lokalu, miasto, kod pocztowy, kraj, numer telefonu oraz opcjonalnie: firma oraz NIP).
5. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez /24/ dwadzieścia cztery godziny na dobę i /7/ siedem dni w tygodniu poprzez utworzone Konto.Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. W celu złożenia zamówienia Klient dodaje do Koszyka Towar, który zamierza kupić. Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z Koszyka. Po dodaniu Towaru do Koszyka, Klient wybiera sposób dostawy oraz płatności za Towar. Koszyk automatycznie zsumuje cenę za wybrane Towary, która zostanie podana Klientowi. Dopiera za pomocą przycisku „Zamawiam” Klient składa zamówienie Towaru za podaną w Koszyku cenę.
7. Przyjęcie zamówienia przez Sklep do realizacji następuje poprzez wysłanie na adres e-mail Klienta wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie również możliwość telefonicznego kontaktowania się z Klientem. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.
8. W sytuacji, gdy dane Klienta ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Klient jest proszony o ich aktualizację i telefoniczne poinformowanie o tym Sprzedawcę. Powyższe nie jest wymagane, jeśli zmiana danych nie wpłynie na przebieg realizacji zamówienia.
9. Sprzedawca wystawia paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT. Paragon lub faktura VAT są dostarczane Klientowi wraz z Towarem.
10. Klient może anulować lub zmienić: zamówienie lub wybrany sposób płatności, jednakże tylko przed wysłaniem zamówionych Towarów do Klienta. Aby dokonać zmian w zamówieniu, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@gnmotosport.pl na lub telefonicznie pod numerem: + 48 511787650
11. Czas realizacji zamówienia wynosi od /1/ jednego do /3/ trzech dni w przypadku wysłania zamówienia pocztą kurierską.. W razie wątpliwości, Klient może skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze Sprzedawcą, który udzieli informacji na temat czasu realizacji zamówienia lub etapu realizacji zamówienia. Dniem wykonania Umowy Sprzedaży jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

§ 6. PŁATNOŚĆ

1. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na stronie internetowej oraz podczas składania zamówienia Towarów w Koszyku.
2. Sklep przewiduje następujące sposoby płatności: gotówką przy odbiorze Towaru lub przelewem na wskazane konto Sprzedawcy. W momencie składania zamówienia, Klient wybiera sposób płatności.

§ 7. DOSTAWA

1. Zamówiony Towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Klienta i na adres przez niego wskazany.
2. Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą, możliwy jest również odbiór osobisty Towaru .W momencie składania zamówienia Klient wybiera sposób dostawy Towaru.
3. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient.
4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie /30/ trzydziestu dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję odnośnie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może spełnić świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę.

§ 8. GWARANCJA

1. Gwarancja nie wyłącza możliwości reklamowania produktu z tytułu rękojmi przez Konsumenta.
2. Towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu może być objęty gwarancją producenta.Czas gwarancji każdego Towaru widnieje w jego opisie na stronie Sklepu

§9. Rękojmia i postępowanie reklamacyjne (reklamacje) z udziałem Konsumentów

1. Tam gdzie wyraźnie nie zastrzeżono każdy oferowany przez Sprzedawcę produkt jest fabrycznie nowy i wolny od wad.
2. Do odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu niezgodności towaru z umową w transakcjach zawartych przed 25 grudnia 2014r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
3. W transakcjach zawieranych od 25 grudnia 2014r. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w przepisach zawartych w Tytule XI Dział II –„rękojmia za wady” ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zmianami).
4. Wada fizyczna: polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawił próbkę lub wzór;
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia do takiego jej przeznaczenia:
d. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
5. W przypadku gdy kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadziła rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczanie na rzeczy swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
6. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli te czynności zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
7. Wada prawna: Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.
9. W przypadku gdy kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku sprzedaży z udziałem Konsumenta, bieg terminu nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od chwili wydania rzeczy Konsumentowi.
11. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie (tryb składania reklamacji określono poniżej) o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił za dość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
12. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
13. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałyby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
15. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uchybienia powyższego terminu ze strony Sprzedawcy uważa się, że żądanie Konsumenta jest uzasadnione.
16. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do:
a. wymiany towaru lub usunięcia wady w możliwie jak najszybszym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta,
b. w wyniku odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny; zwrotu należnej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta,
c. zwrotu poniesionych kosztów związanych z dostarczeniem wadliwego produktu.
17. W przypadku wystąpienia wady produktu należy:
a. dostarczyć produkt wraz z dowodem zakupu bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup do placówki Sprzedającego w której dokonano zakupu lub;
b. odesłać produkt wraz z dowodem zakupu bądź innym alternatywnym dokumentem potwierdzającym zakup na adres: – Kazak Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 26 43-300 Bielsko-Biała „reklamacja”, wskazując okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; czy Konsument domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy; podać swoje dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
18. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
Wszelkie pytania związane z wykonywaniem prawa rękojmi oraz procedurą reklamacyjną można kierować telefonicznie pod numerem: +48537057602

§10. Ryzyko

1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towarów wolnych od wad.
2. W przypadku dostaw do Konsumentów całość ryzyka związanego z ewentualną utratą lub uszkodzeniem towaru spoczywa na Konsumencie od momentu odbioru towaru od Sprzedającego lub przewoźnika, jeśli z jego usług Konsument zdecydował się skorzystać.
3. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami wszelkie obowiązki, ryzyka, niebezpieczeństwa regulują przepisy odrębne, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1173 ze zmianami).
4. Przy odbiorze Klient będący Konsumentem powinien sprawdzić przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego przesyłki, jej zawartości, niekompletności lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient ma prawo do odmowy jej przyjęcia. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany do spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej stosownego protokołu- na formularzu przedłożonym przez Kuriera. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji, w celu przygotowania nowej dostawy.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Klienta w zamówieniu.

§11. Postanowienia dotyczące Klientów (Przedsiębiorcy) niebędących Konsumentami.

Odstąpienie od umowy (zwrot towaru)
1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.
2. Zwrot towaru będzie możliwy w wypadku gdy stan towaru w tym stan oryginalnego opakowania będzie umożliwiać dalszą odsprzedaż.
3. Zwracany towar należy dostarczyć do placówkiSprzedającego na adres Kazak Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 26 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem: „zwrot” – na własny koszt; załączając informację w przedmiocie daty i numeru dokumentu zakupu bądź kserokopię dowodu zakupu.
4. Zwrot towaru dostarczonego na indywidualne zamówienie, a także towaru wycofanego z oferty Sprzedającego nie jest możliwy.
5. W przypadku zaistnienia zdarzenia o którym mowa w pkt.1 Sprzedający może pobrać do 15% wartości zwracanego towaru, uwidocznionej w dokumencie sprzedaży z tytułu kosztów związanych z ponownym wprowadzeniem produktu do sprzedaży.
6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
Wszelkie pytania związane ze zwrotami towarów można kierować telefonicznie +48537057602

§12. Postanowienia dotyczące Klientów (Przedsiębiorcy) niebędących Konsumentami.

Rękojmia i postępowanie reklamacyjne (reklamacje)
1. Tam gdzie wyraźnie nie zastrzeżono każdy oferowany przez Sprzedawcę produkt jest fabrycznie nowy i wolny od wad.
2. Z zastrzeżeniem art. 563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz pkt. 3 i 4 odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi wynosi 6 miesięcy. Wszelkie inne uprawnienia i obowiązki związane z wykonywaniem prawa rękojmi określa ustawa.
3. Rękojmia podlega wyłączeniu w przypadku zaistnienia niżej wymienionych zdarzeń:
a. wadliwości w działaniu towaru spowodowanej w skutek jej normalnego zużycia,
b. uszkodzenia towaru w wyniku przepięć i wahań zasilającego napięcia elektrycznego,
c. zastosowaniu nieodpowiedniego zasilania,
d. montażu, instalacji towaru bez zachowania należytej staranności z uchybieniem zasad tzw. „sztuki technicznej”,
e. uszkodzeń powstałych w skutek wypadku,
f. przechowywania towaru w złych warunkach a w szczególności narażanie go na działanie wilgoci, mrozu, nadmiernemu nasłonecznieniu,
g. użytkowania towaru do celów związanych z uprawianiem sportów motorowych bądź wyczynowych,
h. dokonania w towarze jakichkolwiek przeróbek, modyfikacji.
4. Rękojmia Sprzedającego nie obejmuje takich towarów jak:
zębatki napędowe,Łożyska,simeringi
5. Wadliwy towar należy dostarczyć na własny koszt.
6. Do przesyłki należy dołączyć zgłoszenie reklamacyjne zawierające okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacjiw szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, dokument zakupu bądź kserokopię dowodu zakupu. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu reklamacyjnego można skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego
7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do:
a. wymiany towaru lub usunięcia wady w możliwie jak najszybszym terminie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
b. w wyniku odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny; zwrotu należnej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na rachunek bankowy wskazany przez Klienta,
c. zwrotu poniesionych kosztów związanych z dostarczeniem wadliwego produktu.
8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
Wszelkie pytania związane z wykonywaniem prawa rękojmi oraz procedurą reklamacyjną można kierować telefonicznie +48537057602

§13 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia § 10 Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów będących jednocześnie Konsumentami.
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 12 i 14 poniżej.
3. Bieg terminu do odstąpienia Umowy, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, rozpoczyna się:
a) dla Umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
i) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
ii) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
b) dla pozostałych umów – od dnia jej zawarcia.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć Sprzedawcy za pośrednictwem poczty adres korespondencyjnyadres Kazak Poland Sp. z o.o. ul. Towarowa 26 43-300 Bielsko-Biała Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi jego otrzymanie. Potwierdzenie zostanie wysyłane na podany przez Konsumenta adres e-mail.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Z zastrzeżeniem punktu 11 poniżej, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie /14/ czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za towary
9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia przez Sprzedawcę Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w u ciągu /14/ czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy.
9. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Umowy:
1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 14 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu internetowego nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
2. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje, itp.).
3. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu.
4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć ani wyłączyć jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, zastosowanie mają te przepisy.
6. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona/odpowiednie zastosowanie znajda przepisy K.c.
7. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników.
8. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego wcześniejszymi postanowieniami.
9. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu.
10. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
11. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
12. Konsument za pośrednictwem infolinii 800 007 707 może uzyskać bezpłatną pomoc od Federacji Konsumentów w sprawach dotyczących praw konsumentów.
13. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
14. Adresem korespondencyjnym Sprzedawcy jest: ul. Towarowa 26 43-300 Bielsko-Biała
15. Wszelkie materiały dostępne na stronie internetowej Sklepu, nazwa Sklepu oraz adres www.kazak.com.pl stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
16. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy oraz K.c.
17. Na towary gabarytowe stawka za przesyłkę ustalana jest indywidualnie do każdego zamówienia.
18. Wszystkie pomyłki i błędy związane z opisem jak i przesyłkami rozstrzyga firma
19. Regulamin obowiązuje z dniem 25.12.2014 r.

EUREuro